Stypendium imienia Michała Jakuba Łyska

Stypendium to zostało ufundowane dla upamiętnienia tragicznie zmarłego studenta V roku matematyki Michała Jakuba Łyska. O stypendium ubiegać się mogą studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi IM UJ, którzy nie ukończyli 28 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Wysokość stypendium jest równa półrocznej średniej pensji asystenta. Stypendium jest przyznawane co roku w marcu, w rocznicę śmierci Michała Łyska.

 

NON OMNIS MORIAR

 


W dniu 14 marca 2024 r. Jury w składzie: dr hab. Marcin Dumnicki (przewodniczący), Łukasz Gorczyca, dr hab. Andrzej Grzesik, dr Martha Łącka, dr hab. Piotr Niemiec, Adam Strach, Prof. dr hab. Piotr Tworzewski, przedyskutowało kandydatury zgłoszone do konkursu o Stypendium im. Michała Jakuba Łyska w roku 2024 i w głosowaniu wybrało laureatkę Stypendium w roku 2024, którą została Pani Natalia Maślany, doktorantka Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Laureatce serdecznie gratuluję.

 


 

Regulamin stypendium

  1. Dla upamiętnienia postaci Michała Jakuba Łyska, tragicznie zmarłego studenta V roku matematyki UJ, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 26 marca 1997 roku ustanowił stypendium Jego imienia dla najlepszego młodego matematyka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  2. Wysokość stypendium jest równa półrocznej średniej pensji asystenta. Jest ono wypłacane w formie jednorazowej wypłaty ze środków UJ lub przekazywanych na ten cel darów.
  3. Stypendium ze środków UJ jest przyznawane corocznie w rocznicę śmierci Michała Jakuba Łyska; pierwsze takie stypendium zostanie wręczone w 1998 roku. W przypadku otrzymania darów wystarczających do wypłaty kolejnego stypendium w wysokości podanej w punkcie 2., Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego decyduje o możliwości przyznania dodatkowego stypendium.
  4. Stypendium jest przyznawane osobom, które nie ukończyły 28 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie stypendium oraz są pracownikami, doktorantami lub studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  5. Stypendium przyznaje Jury składające się z siedmiu osób, którego skład jest ustalany przed każdym kolejnym przyznaniem stypendium. Przewodniczącym Jury jest Dyrektor Instytutu Matematyki UJ lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor. Cztery osoby powoływane są przez Radę Instytutu Matematyki UJ, przy czym wiek przynajmniej dwóch z nich nie może przekraczać 40 lat w momencie powołania. Dwie osoby powołuje Zarząd Koła Matematyków Studentów UJ spośród studentów Instytutu Matematyki UJ. Przewodniczący Jury ogłasza termin zgłaszania wniosków w sprawie składu Jury; z wnioskiem w tej sprawie może wystąpić dowolna osoba. Wybrane Jury ustala i ogłasza termin składania zgłoszeń kandydatów do stypendium.
  6. Ocenie Jury podlega cały opublikowany lub przyjęty do druku dorobek naukowy zgłoszonych kandydatów oraz ich działalność w zakresie matematyki. Zgłoszenia kandydata do stypendium może dokonać dowolna osoba. Zgłoszenia powinny wpływać do Dyrekcji IM UJ i zawierać opis dorobku i działalności kandydata, listę publikacji i odbitki prac. Pożądane są również opinie lub recenzje sporządzone przez osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
  7. Posiedzenie Jury, na którym przyznawane jest stypendium, zwołuje Przewodniczący Jury. Stypendium przyznaje Jury zwykłą większością głosów w obecności co najmniej pięciu swoich członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uroczyste wręczenie laureatowi dyplomu informującego o przyznaniu stypendium odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Instytutu Matematyki lub w trakcie uroczystości UJ.
  8. Dokumentację dotyczącą przyznawania stypendium prowadzi Sekretariat Instytutu Matematyki, zaś operacje finansowe przeprowadza kwestura UJ.
  9. Zmiany w regulaminie stypendium wprowadza Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Rady Instytutu Matematyki.

Laureaci stypendium imienia Michała Jakuba Łyska

1997 - Jacek Tabor doktorant IM UJ
1998 - Armen Edigarian adiunkt IM UJ
1999 - Sławomir Rams doktorant IM UJ
2000 - Lesław Skrzypek doktorant IM UJ
2001 - Marcin Mazur doktorant IM UJ
2002 - Witold Jarnicki doktorant IM UJ
2003 - Piotr Niemiec doktorant IM UJ
2004 - Marcin Kulczycki asystent IM UJ
2005 - Michał Wojtylak doktorant IM UJ
2006 - Dominik Kwietniak doktorant IM UJ
2007 - Maciej Ulas doktorant IM UJ
2008 - Michał Kapustka asystent IM UJ
2009 - Sławomir Dinew doktorant IM UJ
2010 - Łukasz Kosiński doktorant IM UJ
2011 - Jakub Byszewski asystent IM UJ
2012 - Michał Lasoń doktorant Wydziału MiI UJ
2013 - Andrzej Grzesik doktorant Wydziału MiI UJ
2014 - Sylwester Zając doktorant Wydziału MiI UJ
2015 - Maciej Gawron doktorant Wydziału MiI UJ
2016 - Martha Łącka doktorantka Wydziału MiI UJ
2017 - Piotr Miska doktorant Wydziału MiI UJ
2018 - Dominik Burek doktorant Wydziału MiI UJ
2019 - Marcin Sroka doktorant Wydziału MiI UJ
2020 - Błażej Żmija doktorant Wydziału MiI UJ
2021 - Tymoteusz Chmiel doktorant Wydziału MiI UJ
2022 - Piotr Pikul doktorant Wydziału MiI UJ
2023 - Konrad Deka doktorant Wydziału MiI UJ
2024 - Natalia Maślany doktorantka Wydziału MiI UJ


W trakcie uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/18 na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w dniu 5.10.2017 r.  Piotr Miska odebrał pamiątkowy dyplom Stypendium im. Michała Łyska w roku 2017 z rąk przewodniczącego Jury - Jerzego Szczepańskiego. Na zdjęciu (od lewej) panowie Aleksander Łysek, Piotr Miska, Jerzy Szczepański i Piotr Niemiec.

 

 

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 14 mar 2024 21:38:22 +0000