Zgłaszanie kandydatur do stypendium im. Michała Jakuba Łyska

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do konkursu o Stypendium im. Michała Jakuba Łyska dla najlepszego młodego matematyka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie z Regulaminem Stypendium, Stypendium może być przyznane osobie, która nie ukończyła 28 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie Stypendium oraz jest pracownikiem, doktorantem lub studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ocenie Jury podlega cały opublikowany lub przyjęty do druku dorobek naukowy zgłoszonych kandydatów oraz ich działalność w zakresie matematyki. Zgłoszenia kandydata do stypendium może dokonać dowolna osoba. Zgłoszenia powinny wpływać do Dyrekcji IM UJ (na adres mailowy marcin.dumnicki at uj.edu.pl) i zawierać opis dorobku i działalności kandydata, listę publikacji i odbitki prac. Pożądane są również opinie lub recenzje sporządzone przez osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Jury ustaliło, że zgłoszenia należy przysyłać do 1 marca 2021 roku (proszę oczekiwać potwierdzenia, że zgłoszenie dotarło).

Data opublikowania: 07.01.2021
Osoba publikująca: Marcin Pitera