Praktyki pedagogiczne

Dla specjalności nauczycielskiej oraz osób realizujących roszerzenie pedagogiczne

  1. Celem zajęć „Praktyki pedagogiczne" (w skrócie Pp) jest zdobycie umiejętności i doświadczeń potrzebnych w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W szczególności ich zaliczenie daje tzw. uprawnienia pedagogiczne wymagane przy zatrudnianiu do pracy w szkolnictwie.
  2. Zajęcia w ramach Pp odbywaję się w wybranych szkołach Krakowa pod kierunkiem nauczycieli tych szkół wybranych przez dyrekcje w porozumieniu z Instytutem Matematyki UJ.
  3. Sposób realizacji zajęć Pp zależy od nauczyciela opiekuna praktyk i zazwyczaj polega na asystowaniu w lekcjach prowadzonych tego nauczyciela, uczestniczeniu w dyskusjach omawiających te lekcje i zapoznawaniu się z innymi aspektami życia szkoły (np. rady pedagogiczne, praca w świetlicy itp.)
  4. Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do samodzielnego przeprowadzenia pewnej liczby godzin. Instytut Matematyki nie ustala "sztywnej" liczby godzin, jakie trzeba przeprowadzić samodzielnie, a jedynie postuluje, by ta liczba wynosiła ok. 10 procent ogólnego czasu trwania praktyki.
  5. Przed udaniem się na praktykę należy pobrać z Sekretariatu Dydaktycznego skierowanie i tzw. "Dziennik Praktyk". Skierowanie przedstawia się dyrekcji szkoły w momencie rozpoczynania praktyki.
  6. Dziennik Praktyk służy do bieżącego dokumentowania zajęć Pp. Wpisy w Dzienniku powinny zawierać w szczególności godziny rozpoczynania lekcji i krótki (jednozdaniowy) opis tematyki.
  7. Na zakończenie praktyki student musi dostać opinię nauczyciela prowadzącego. Pozytywna konkluzja zawarta w tej opinii stanowi podstawę zaliczenia praktyki.
Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pt, 18 sty 2013 12:04:53 +0000