Często zadawane pytania

PODSTAWOWE INFORMACJE I ZASADY

Ogłoszenia dla studentów zamieszczane na stronie www.im.uj.edu.pl są jednym z głównych źródeł informacji o toku studiów i bieżących sprawach studenckich. Informacje, terminy i zarządzenia tam zamieszczone są dla studentów matematyki UJ obowiązujące.

Informacje o dyżurach pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UJ są zamieszczane i aktualizowane w USOSie.

Studenci są zobowiązani do regularnego sprawdzania swoich kont pocztowych podanych w USOSie (na te konta często są wysyłane informacje dotyczące bieżących spraw, złożonych w sekretariacie podań etc.).  

Podania/pisma/wnioski do Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ/Zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych powinny być złożone w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Matematyki. Nigdy nie należy wrzucać  podań do skrzynek personalnych Dziekana/Dyrektora (w przypadku dłuższej nieobecności  danej osoby – spowodowanej wyjazdem służbowym, urlopem lub chorobą – podanie wrzucone do skrzynki tej osoby może „utknąć" na dłużej, w skrajnych przypadkach uniemożliwiając pozytywne załatwienie sprawy).

Regulamin studiów UJ dostępny jest na stronie www.uj.edu.pl/studenci/regulaminy.


 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1.  Chcę zmienić grupę ćwiczeniową/wykładową. Jak to zrobić?

Grupę ćwiczeniową/wykładową, począwszy od 2 roku studiów, można zmienić w trakcie III tury zapisów. Jeśli nie będzie to możliwe w trakcie III tury zapisów, to w przypadku nakładania się zajęć w harmonogramie można zmienić grupę na początku semestru zgłaszając się do osoby odpowiedzialnej za przydział do grup. Ogłoszenie o tym, do kogo należy się zgłosić, w jakich terminach i jakie informacje przygotować, jest zamieszczane na początku każdego semestru na stronie ogłoszeń studenckich. Po podanym w ogłoszeniu terminie nie jest możliwa zmiana grupy. Na I roku studiów I stopnia zmiana grupy jest możliwa tylko wyjątkowo (kolizja z zajęciami na UJ). Zasady zmiany grupy z zaawansowanej na zwykłą lub odwrotnie pojawiają się w ogłoszeniach oraz podczas spotkania z I rokiem.

2. Co oznacza wpis „50-punktowy" lub wpis „warunkowy" na kolejny rok studiów?

Program każdego roku studiów obejmuje przedmioty za minimum 60 pktów ECTS. Zaliczenie tego programu w całości (dotyczy to również przedmiotów za 0 ECTS, jak WF czy szkolenie BHK) pozwala na wpis na kolejny rok studiów. Natomiast w przypadku, gdy student nie zaliczy całości programu za kończący się rok, ale z programu tego roku uzyskał co najmniej 50 pktów ECTS, może zostać wpisany warunkowo na kolejny rok studiów – czyli pod warunkiem uzupełnienia w tym kolejnym roku niezaliczonych wcześniej przedmiotów. Zatem jeśli np. na I roku I stopnia student zaliczy wszystkie przedmioty poza „Wstępem do algebry" i uzyska minimum 50 pktów ECTS, to może zostać wpisany na II rok warunkowo. W tej sytuacji warunkiem zaliczenia II roku jest zrealizowanie programu II roku oraz zaliczenie „Wstępu do algebry".
 Podanie o wpis warunkowy na kolejny rok studiów należy złożyć przed początkiem tego roku akademickiego, zaraz po rozliczeniu się z poprzedniego roku w sekretariacie.

3. Czy do 50 punktów ECTS potrzebnych do wpisu warunkowego na kolejny rok studiów można zaliczyć punkty zdobyte w poprzednich latach lub w ramach rozszerzenia programowego?

50 pktów ECTS koniecznych do uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów musi być zdobyte w ramach obowiązującego dany rocznik programu poprzedniego roku studiów. Zatem w skład tych 50 pktów ECTS nie mogą wchodzić pkty zdobyte za przedmioty z rozszerzenia programu ani nadwyżka punktów z programu jeszcze wcześniejszego roku – np. w przypadku, gdy program I roku obejmuje 62 pkty ECTS, a program II roku – 68 pktów ECTS, podstawą wpisu warunkowego na III roku są tylko punkty z programu II roku.

4. Czy można powtarzać I rok studiów?

Nie, powtarzanie roku jest możliwe dopiero po zaliczeniu I roku studiów, a więc można powtórzyć II i III rok studiów, ale nie można powtórzyć I roku studiów. W przypadku niezdobycia minimum 50 pktów ECTS z programu I roku, a więc gdy nie jest możliwy nawet warunkowy wpis na II rok studiów, student może tylko ponownie przystąpić do rekrutacji na I rok.

5. Jak można przepisać ocenę z przedmiotu zaliczonego wcześniej?

W przypadku, gdy np. student powtórnie przechodzi rekrutację na I rok i w poprzednim roku  zaliczył przedmiot „Wstęp do algebry" z programu I roku, składa podanie o zaliczenie "Wstępu do algebry" na poczet programu realizowanego w bieżącym roku. Zgodę na zaliczenie zrealizowanego wcześniej przedmiotu wydaje zastępca dyrektora IM ds. dydaktycznych, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany programu danego przedmiotu. W takim przypadku student nie rejestruje się na zaliczony już przedmiot. Podanie o zaliczenie zrealizowanego wcześniej przedmiotu należy złożyć na początku semestru, do podania należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie zaliczenia z przepisywanego przedmiotu (np. wydruk karty przebiegu studiów).

6. Na innym kierunku studiów zrealizowałam przedmiot A zbliżony treścią do przedmiotu B z programu studiów na matematyce. Czy mogę przepisać ocenę z tego przedmiotu A jako ocenę z przedmiotu B?    

Jest to możliwe, jeśli przedmiot A pokrywa swoją tematyką przedmiot B, ma co najmniej taką samą liczbę pktów ECTS, wymiar godzin ćwiczeń/wykładów oraz taki sposób zaliczenia jak przedmiot B. Podanie o przepisanie oceny należy złożyć najpóźniej na początku semestru (aby w razie decyzji negatywnej mieć szansę na zarejestrowanie się na przedmiot B), do podania należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie zaliczenia z przedmiotu A (np. wydruk karty przebiegu studiów). W przypadku zgody na zaliczenie przedmiotu B na podstawie zaliczenia przedmiotu A student nie rejestruje się na przedmiot B.

7. Jeśli mam zaliczony przedmiot B na podstawie przedmiotu A zaliczonego wcześniej/na innym kierunku, to czy mam rejestrować się na przedmiot B w USOSie?

Nie, w przypadku zgody na przepisanie oceny z zaliczonego wcześniej przedmiotu A nie należy rejestrować się na przedmiot B.

8. Z powodu choroby nie przystąpiłem do egzaminu. Czy mogę jeszcze przystąpić do tego egzaminu w innym terminie?

W przypadku istotnych przyczyn uniemożliwiających podejście do egzaminu w wyznaczonym przez egzaminatora terminie należy przed upływem 7 dni od daty egzaminu złożyć wniosek do koordynatora przedmiotu o przywrócenie terminu egzaminu. Do podania należy dołączyć dokument poświadczający brak możliwości przystąpienia do egzaminu (np. zwolnienie lekarskie). Jeśli koordynator uzna, że przywrócenie terminu jest możliwe, to wyznaczy nowy termin (którego już nie można ponownie przywrócić).

9.  Czy powtarzanie roku jest odpłatne?

Nie, odpłatne jest nie samo powtarzanie roku, ale powtarzanie konkretnych niezaliczonych przedmiotów – wg stawki ustalonej przez Rektora UJ.

10.  W jaki sposób mogę rozszerzyć program studiów o dodatkowe przedmioty?

W ramach toku studiów student ma możliwość rozszerzenia programu o wybrane przedmioty. Podanie o rozszerzenie programu należy złożyć najpóźniej na początku semestru. Decyzję o rozszerzenie programu podejmuje zastępca dyrektora IM ds. dydaktycznych. W szczególności w oparciu o dotychczasowy przebieg studiów studenta składającego wniosek. W przypadku zgody na rozszerzenie programu przedmiot realizowany w ramach tego rozszerzenia programu staje się obowiązkowy dla studenta. W szczególności niezaliczenie tego przedmiotu oznacza niezaliczenie programu danego roku, a  ocena z tego przedmiotu jest wliczana do średniej.

11.  Chcę rozszerzyć program o przedmioty realizowane poza Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ. Jak to zrobić?

Procedura jest taka sama, jak opisana wyżej, natomiast po uzyskaniu zgody zastępcy dyrektora IM ds. dydaktycznych należy ją przedstawić w sekretariacie jednostki prowadzącej przedmiot rozszerzający program w celu zarejestrowania się na ten przedmiot.

12.  Czy oceny z przedmiotów z rozszerzenia programowego liczą się do średniej ze studiów?

Tak, ponieważ przedmiot realizowany w ramach rozszerzenia programu jest obowiązkowy dla studenta.

13.  Z powodu zbyt zaawansowanego materiału chcę zrezygnować z realizacji wybranego „wykładu do wyboru" lub przedmiotu realizowanego w ramach rozszerzenia programowego. Jak to zrobić?

Zmiana wykładu do wyboru lub rezygnacja z przedmiotu realizowanego w ramach rozszerzenia jest możliwa tylko w ciągu pierwszych trzech tygodni zajęć pod warunkiem zgody zastępcY dyrektora IM ds. dydaktycznych, który wydaje decyzję w oparciu o liczebność grup. Rezygnacja z przedmiotu po tym terminie nie jest możliwa (w szczególności niezaliczenie tego przedmiotu oznacza niezaliczenie całego roku – zgodnie z wcześniejszymi objaśnieniami).

14. Nie mam zaliczonego przedmiotu z rozszerzenia programowego. Czy mogę z niego zrezygnować?

Nie, zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią – rezygnacja z rozszerzenia programowego jest możliwa tylko w ciągu pierwszych trzech tygodni zajęć pod warunkiem zgody zastępcy dyrektora IM ds. dydaktycznych, który wydaje decyzję w oparciu o liczebność grup.

15. Jestem na trzecim roku studiów I stopnia, nie mam zaliczonego przedmiotu z rozszerzenia programowego. Czy mogę mimo to przystąpić do egzaminu licencjackiego?

Nie, zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami – przedmiot realizowany w ramach rozszerzenia jest obowiązkowy, rezygnacja z  niego jest możliwa tylko w ciągu pierwszych trzech tygodni zajęć pod warunkiem zgody zastępcy dyrektora IM ds. dydaktycznych, który wydaje decyzję w oparciu o liczebność grup. Zatem, jeśli student nie zrezygnuje z przedmiotu z rozszerzenia w ciągu pierwszych trzech tygodni zajęć, i nie zaliczy tego przedmiotu, to nie zaliczy swojego obowiązkowego programu i nie może przystąpić do egzaminu licencjackiego.

16. Jakie przedmioty trzeba zrealizować, aby otrzymać uprawnienia pedagogiczne?

Wydział nie wydaje uprawnień pedagogicznych, oferuje tylko blok przedmiotów pedagogicznych, których realizacja może być podstawą do nabycia uprawnień pedagogicznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 Realizacja programu rozszerzenia pedagogicznego oferowanego przez Wydział Matematyki i Iinformatyki UJ jest udokumentowana w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów, zawierającym listę wszystkich zrealizowanych przedmiotów

17. Jakie przedmioty obejmuje rozszerzenie pedagogiczne i kiedy można je realizować?

Pełny program rozszerzenia pedagogicznego oferowanego na Wydziale studentom matematyki obejmuje:
- przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania matematyki, w tym kurs Geometria I (60 godz., 6 ECTS),
- blok przedmiotów z zakresu pedagogiki i psychologii (210 godzin, co najmniej 10 ECTS),
- blok dydaktyki ogólnej i dydaktyki matematyki (210 godzin, co najmniej 15 ECTS),
- praktykę ogólnopedagogiczną,
- praktykę dydaktyczną I i II.
Rozszerzenie pedagogiczne jest rozszerzeniem programu studiów i podlega wszystkim regułom opisanym we wcześniejszych odpowiedziach.
    
Realizację tego programu rozszerzenia pedagogicznego można rozpocząć już na studiach I stopnia, w szczególności przez realizację przedmiotu Geometria I w ramach „wykładu do wyboru". W zapisach na przedmioty dydaktyczne pierwszeństwo mają studenci II stopnia. Można realizować całe rozszerzenie pedagogiczne na studiach II stopnia, natomiast możliwość zaliczania np. Geometrii I awansem na studiach I stopnia pozwala na zmniejszenie puli dobieranych punktów ECTS za przedmioty z rozszerzenia na studiach II stopnia.

Dodatkowe informacje: przedmioty Psychologia, Pedagogika, Geometria I można realizować od II roku studiów I stopnia, pozostałe przedmioty z rozszerzenia pedagogicznego – od III roku studiów I stopnia.

Blok dydaktyki składa się z Dydaktyki ogólnej w semestrze zimowym, Emisji głosu (sem. zimowy) oraz Dydaktyki matematyki 1 i Dydaktyki matematyki 2. Dydaktyka matematyki 1 składa się z ćwiczeń w semestrze zimowym (Dydaktyka matematyki 1Z) oraz z  wykładu i ćwiczeń w semestrze letnim (Dydaktyka matematyki 1L). Ten blok musi być realizowany jako całość, w ciągu  jednego  roku akademickiego. Dydaktykę ogólną należy realizować w Instytucie Matematyki UJ. Dydaktyka matematyki 2 składa się z wykładu i ćwiczeń i realizowana jest w semestrze zimowym, należy zrealizować ją po ukończeniu kursu Dydaktyka matematyki 1.

18.  Czy można część rozszerzenia pedagogicznego realizować w Studium Pedagogicznym UJ?

Można – ale tylko część przedmiotów (pedagogika, psychologia zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią) i w uzasadnionych przypadkach (kolizja terminów itp.).

19. Czym się różni urlop dziekański od studenckiego?

Urlop studencki może być przyznany w wymiarze do 2 semestrów w czasie całego toku studiów studentowi, który zaliczył I rok. Urlop dziekański może być przyznany w wymiarze do 4 semestrów w czasie całego toku studiów także na I roku. Urlop dziekański przyznawany jest na podstawie ważnych przyczyn losowych (np. poważna choroba). Urlop studencki może być użyteczny w przypadku wyjazdu, podjęcia pracy i chęci rozłożenia studiów na dłuższy czas  (vide następny punkt). Podanie o urlop należy złożyć przed początkiem semestru, który ten urlop ma objąć. W wyjątkowych przypadkach urlop dziekański może być przyznany w trakcie trwania semestru.

20. Czy podczas urlopu dziekańskiego/studenckiego mogę realizować wybrane przedmioty?

Tak, należy je zadeklarować przy składaniu wniosku o urlop, stają się wtedy obowiązkowe i podlegają wszystkim regułom dotyczącym przedmiotów obowiązkowych.

21.  Wyjeżdżam w ramach Erasmusa na semestr/rok. Co zrobić, aby ten rok był zaliczony na matematyce na UJ?

W przypadku wyjazdu można złożyć wniosek o urlop studencki, ale to oznacza przedłużenie czasu studiowania. Dobrym wyjściem jest takie ułożenie programu przedmiotów realizowanych na wyjeździe, aby były one podstawą do zaliczenia przedmiotów obowiązujących w danym semestrze/roku na studiach matematyki UJ. Zaliczenie całego roku studiów matematyki UJ jest możliwe pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów z programu (w tym np. proseminarium na III roku studiów I stopnia), zatem program realizowany na wyjeździe powinien zawierać przedmioty, na których podstawie można zaliczyć przedmioty z programu studiów matematyki UJ wg zasad opisanych w odpowiedzi na pytanie o zaliczenie przedmiotu realizowanego na innym kierunku studiów. Proponowany program realizowany na wyjeździe należy przedstawić i uzgodnić z koordynatorem Erasmusa jeszcze przed początkiem jego realizacji – aby możliwe były konieczne korekty programu.


Nowa poczta dla studentów i inne usługi Office 365