Matematyka nauczycielska

Studia trwają 4 semestry. Ramowy plan studiów przewiduje 1219 godzin zajęć, za które można otrzymać 126 punktów ECTS. Warunkiem koniecznym ukończenia studiów jest odbycie co  najmniej 1000 godzin zajęć i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS.

Cele kształcenia

Absolwent studiów  matematycznych II stopnia i jednolitych studiów magisterskich ma wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą na podjęcie pracy na różnych stanowiskach wykorzystujących narzędzia matematyczne w sektorze informatycznym, finansowym,  handlowym lub produkcyjnym,  bądź wykonywanie zawodu nauczyciela szkolnego lub akademickiego, a także  kontynuowanie studiów na studiach doktoranckich.

Sylwetka absolwenta

  • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, konstruowania rozumowań  i testowania hipotez matematycznych,
  • potrafi samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności,
  • posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia, przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych,
  • potrafi budować i wykorzystywać modele matematyczne w rozwiązywaniu problemów praktycznych,
  • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi,
  • jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Kwalifikacje absolwenta specjalności

Absolwent jest przygotowany do nauczania matematyki w szkole na wszystkich poziomach kształcenia, ma dobre przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne, pedagogiczne i psychologiczne, potrafi wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne, ma zdolność dostosowywania wiedzy i umiejętności do zmieniających się warunków nauczania.

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 25 lis 2021 23:41:37 +0000