Badania naukowe w Instutycie Matematyki

Instytut Matematyki UJ jest jednym z wiodących polskich ośrodków naukowych w dziedzinie matematyki, który łączy tradycję z nowoczesności. Nasi pracownicy i doktoranci aktywnie uczestniczą w rozwoju wielu gałęzi matematyki teoretycznej i stosowanej. Struktura naukowa naszego instytutu opiera się na katedrach, zakładach i pracowniach; obecnie w ramach Instytu Matematyki działa osiem katedr, jeden zakład i jedna pracownia:

  • Katedra Analizy Funkcjonalnej;
  • Katedra Analizy Matematycznej;
  • Katedra Geometrii;
  • Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb;
  • Katedra Matematyki Stosowanej;
  • Katedra Równań Różniczkowych;
  • Katedra Teorii Aproksymacji;
  • Katedra Teorii Osobliwości;
  • Zakład Matematyki Finansowej;
  • Pracownia Historii Matematyki.

Po więcej informacji na temat ogólnej struktury naszego instytutu można znaleźć w zakładce Instytut; profil działalności naukowej każdej w wymienionych podjednostek można sprawdzić w zakładce Struktura.

Instytut Matematyki umożliwia ciągły rozwój kariery naukowej. Obecnie w naszym Instytucie pracuje około 20 profesorów zwyczajnych oraz 25 doktorów habilitowanych specjalizujących się w wielu dziedzinach matematyki. Pełną listę naszych pracowników oraz doktorantów można znaleźć w zakładce Pracownicy.

Warto też podkreślić, że nasi studenci i doktoranci są aktywnie angażowani w badania naukowe, a na studiach doktoranckich z matematyki znajduje się obecnie ponad 35 osób. Informacje o studiach doktoranckich z matematyki dostępne są natomiast w zakładce Studia oraz na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ.

W naszym Instytucie prowadzoną są badania naukowe na najwyższym poziomie. W latach 2020, 2021 i 2022 pracownicy Instytutu Matematyki UJ opublikowali łącznie ponad 360 prac naukowych, a na naszym wydziale uruchomiono ponad 50 grantów (głównie w dziedzinie matematyki i informatyki). Więcej informacji o działalności naukowej naszego instytutu można znaleźć w bazie naukowej naszego wydziału. Zachęcamy również do zapoznania się z tematyką seminariów prowadzonych na naszym Wydziale, bieżącą listę odczytów można znaleźć na stronie wydziału.

Na koniec warto dodać, że nasza uczelnia otrzymuje nieprzerwanie prestiżowe kategorie naukowe związane z działalnością naszych pracowników w ramach ewaluacji naukowej. Nasz wydział w roku 2017 otrzymał wyróżniającą kategorię naukową A+ przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych w Polsce. Dodajmy, że nasz Wydział był jednym z dwóch wydziałów matematyczno-informatycznych (oprócz Wydziału MIM UW) oraz jednym z trzech wydziałów UJ (oprócz Wydziału Filozoficznego i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), które otrzymały najwyższą kategorię A+ w roku 2017. Ocena ta potwierdza, że Wydział Matematyki i Informatyki UJ należy do elitarnej grupy najlepszych wydziałów naukowych w Polsce. W roku 2022 nasza uczelnia otrzymała również wyróżniająca kategorię A w dyscyplinie matematyka, co potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzoną przez naszych pracowników.