Nagrody dla profesora Piotra Tworzewskiego

Z radością informujemy, że Profesor Piotr Tworzewski został laureatem dwóch prestiżowych nagród:

  • Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego (2021) - laureatami nagrody zostają osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

 

  • Nagrody Pro Arte Docendi (2020/21) - nagrodę tę przyznaje się wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

 

 

Profesor Tworzewski całą swoją karierę zawodową związał z naszą uczelnią (magisterium - 1980, doktorat - 1984, habilitacja 1996, tytuł profesora - 1999). Pełnił na niej wiele funkcji: zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Matematyki (1993-1999), prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (1999-2003), prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki (2003-2005) i prorektora UJ (2005-2012). W tej ostatniej roli w znacznej mierze wpłynął na sukces sztandarowej inwestycji Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowanej w ostatnich dwóch dekadach - III Kampusu.

W latach 2006-2013 był kierownikiem Katedry Geometrii Analitycznej i Algebraicznej, a 2013-2020 Katedry Geometrii Analitycznej. Tegoroczny Laureat Nagrody Pro Arte Docendi jest znakomitym dydaktykiem, od początku swojej kariery umiejącym przyciągnąć talenty do uprawianej przez siebie dyscypliny. Pełnił w szczególności funkcję promotora lub promotora pomocniczego w sześciu doktoratach, a wszyscy jego uczniowie (Sławomir Cynk, Ewa Cygan, Sławomir Rams, Danuta Ciesielska, Marcin Bilski, Maciej Denkowski) są aktywnymi naukowcami. Jest też jednym z niewielu matematyków na naszym wydziale, którzy opublikowali pracę w jednym z najlepszych czasopism matematycznych na świecie: Inventiones Mathematicae.

Serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 23.02.2021
Osoba publikująca: Marcin Pitera